Principper om fair softwarelicensvilkår for cloud-kunder

Ti principper

  1. Licensvilkår skal være klare og forståelige: Licensvilkår skal altid være skrevet i et klart sprog, gøre det nemt for kunderne at forstå deres licensomkostninger og forpligtelser på en overskuelig måde. Softwareleverandører bør ikke kræve betaling fra eller på anden måde straffe kunder for manglende overholdelse af eventuelle uklare, vildledende eller forvirrende licensvilkår.  Licensvilkår bør i stedet fortolkes til fordel for kunden og må ikke bruges til at presse yderligere licensafgifter ud af kunderne.

  2. Frihed til at flytte allerede indkøbt software i skyen: Der bør ikke stilles krav om, at kunder, som ønsker at flytte deres on premise-software i skyen, skal købe to sæt licenser for samme software. De bør være fri for begrænsede licenser og høje omkostninger, som begrænser deres muligheder for at køre licenssoftwaren i skyen og hos cloud-leverandører efter deres eget valg. 

  3. Kunder skal frit kunne flytte deres on premise-software til en sky efter eget valg: Licenser, der giver kunderne lov til at køre software på deres eget hardware (ofte kaldet “on premise-software”), skal også give dem lov til at bruge samme software i en sky efter eget valg uden yderligere begrænsninger.  

  4. Besparelse ved effektiv brug af hardware: Softwareleverandører bør ikke begrænse kundernes brug af sikre cloud-ressourcer. Restriktive licensvilkår, som pålægger cloud-kunder kun at anvende leverandørens software på hardware, der alene er dedikeret til den pågældende kunde, gør driften mindre effektiv for kunderne og øger omkostningerne unødvendigt, hvilket afholder kunderne fra at bruge cloud-løsninger. 

  5. Ingen gengældelse, hvis kunden vælger en cloud-løsning: Softwareleverandører må ikke straffe eller sanktionere kunder, som vælger at bruge leverandørens software på andre leverandørers cloud-løsninger, fx ved at foretage mere omfattende eller indgribende softwarelicenskontroller eller forhøje softwarelicensafgifterne.
  1. Undgå binding af kunder ved interoperabel directory software: Directory software, som gør det muligt for virksomheder at skabe, identificere, styre og bekræfte identiteten af brugere og giver autoriserede brugere adgang til en bred vifte af applikationer, systemer og andre ressourcer, er grundlæggende for, hvordan disse virksomheder kører et IT-miljø. Softwareleverandører, som udbyder directory software, har et skærpet ansvar for, at disse directories understøtter åbne standarder for synkronisering og bekræftelse af brugernes identitet uden forskelsbehandling i forhold til andre identitetstjenester, og at de ikke lægger hindringer i vejen for kunder, der ønsker at skifte udbyder, ved at binde dem til deres directory-løsning.

  2. Ligebehandling for softwarelicensafgifter i skyen: Softwareleverandører bør ikke differentiere deres priser for samme software udelukkende baseret på, hvem der ejer den hardware, som softwaren er installeret på.  Der bør ikke være forskel på prisen for software alt efter, om den er installeret på en kundes eget datacenter, et datacenter, der drives af tredjepart, på computere, der leases af tredjepart, eller i skyen, medmindre der er forskel på omkostningerne, afhængigt af hvor softwaren er installeret.  

  3. Tilladt brug af software skal være pålidelig og forudsigelig: Softwareleverandører må ikke foretage væsentlige ændringer i deres licensvilkår, der medfører, at kundens brug af softwaren ikke længere er tilladt, især når kunden kan være afhængig af dette, medmindre andet er nødvendigt ifølge lovgivningen eller af hensyn til sikkerheden. 

  4. Licenser skal omfatte den brug af softwaren, der med rimelighed kan forventes: Softwareleverandører må ikke vildlede kunderne ved at sælge softwarelicenser, som kunderne har en rimelig forventning om vil dække deres påtænkte brug, men som i virkeligheden kræver indkøb af yderligere licenser, især hvis disse yderligere former for brug er nogle, der anbefales af softwareleverandøren.

  5. Mulighed for rimelig overdragelse af software: Hvor kunder har ret til at videresælge og overdrage softwarelicenser, skal softwareleverandører fortsat tilbyde support og patches på rimelige vilkår til kunder, som har erhvervet en videresolgt licens på lovlig vis. Hvis softwareleverandører nægter at yde support til kunder, som har erhvervet licensrettigheder på lovlig vis, medfører dette en urimelig forringelse af softwarens værdi og udsætter licenshaveren for en sikkerhedsrisiko i forhold til ikke-patchede sårbarheder.